Verzenden & retourneren

Reclames betreffende leveringen

Reclames over leveringen moeten binnen 24 uur na ontvangst aan ons gemeld worden, onder opgaaf van redenen.2. Reclames over artikelen met niet-zichtbare gebreken, waarvan de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, moeten binnen acht dagen na constatering aan ons gemeld worden, onder opgaaf van redenen.3. Reclames over facturen moeten uiterlijk op de vervaldag aan ons gemeld worden.4. Na het verstrijken van de in artikel 10.1 t/m 10.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.5. De goederen waarop de reclames betrekking hebben moeten ter onzer beschikking gehouden worden.6. De goederen, waarop de reclame betrekking heeft, kunnen alleen vervangen worden nadat deze aan ons zijn geretourneerd.7. Indien de reclame over de levering door ons gegrond geacht wordt, worden de goederen uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de goederen zich in de verpakking en in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.8. Indien de reclame door ons gegrond geacht wordt, behouden wij ons het recht voor een eventueel gebrek te herstellen.9. Indien de reclame over een levering door ons gegrond geacht wordt, heeft de afnemer alleen recht op creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten of vervanging of aanvulling van het gekochte. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.10. Reclames ontbinden de koopovereenkomst niet. Ze geven de afnemer niet het recht de betaling achterwege te laten of op te schorten, ook niet in het geval dat wij op grond van redelijkheid de reclame hebben geaccepteerd en creditering, vervanging, aanvulling of herlevering zal plaatsvinden.11. Reclames kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen of van nog plaats te vinden leveringen of tot annulering van de overeenkomst.

Retourzendingen

Buiten de gevallen als bepaald In artikel 10 zijn wij niet verplicht om de aan de afnemer geleverde goederen terug te nemen. Retourzendingen, welke zijn gedaan in strijd met het vorenstaande, worden voor rekening en risico van de afnemer door ons in depot gehouden.2. Retourzendingen - na gegrondbevinding van reclame - is voor rekening en risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »